SZ.M.SZ.

Szervezeti  és  Működési  Szabályzat (részlet)

Az intézmény meghatározása:

Neve: ELTE  Gyakorló Óvoda
OM azonosítója: 034492
Székhelye:
ll26 Budapest Kiss János alt. u.29.
Típusa:
óvoda gyakorlóintézmény

Alapítója: Budapesti Tanítóképző Főiskola
Az alapító okirat száma
: XII./PH/39/2000.
Alapításának éve
:1975. augusztus
Az intézmény jogelőde
: Budapesti Tanítóképző Főiskola Gyakorló Óvodája
Fenntartója:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Egyetem tér 1-3.

A fenntartó az Országgyűlés által alapított központi költségvetési szerv.
Az intézmény felügyelete:

 • törvényességi felügyelet: az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes
 • szakmai munka eredményességének és a pedagógiai program  végrehajtásának ellenőrzője: ELTE Közoktatási Bizottság.

Jogállása: Önálló jogi személy. A pénzügyi, gazdasági adminisztráció feladatait az ELTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (1056 Budapest, Szerb u. 21-23.) látja el.

Feladatai:

 • Köznevelési: óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
 • Felsőoktatási: a felsőoktatási törvény és az Egyetem szabályzatai alapján az Egyetem pedagógus jelöltjeinek gyakorlati képzése.

Óvodai csoportok száma: 4 csoport

Pedagógus létszám: 8 + l fő óvodavezető

Az óvoda működésének általános szabályai

Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb hétéves korig nevelő intézmény.
A nevelőmunka a nevelőtestület által készített, a fenntartó által jóváhagyott helyi pedagógiai program szerint folyik.
A pedagógiai program tartalmazza azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre való felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását.

A csoportok létszámának, összetételének meghatározása a mindenkor érvényes jogszabályok, a helyi körülmények és a gyerekek elláthatóságának figyelembevételével történik az óvodavezető döntése alapján.

Az óvoda munkarendje:

Nevelési év:

 • szept.1-től a következő év aug.31-ig tartó időszak.
 • Júni.1-től aug.31-ig nyári életrend szerint működik az óvoda.

Az óvoda nyári zárásának ideje: július közepétől 5 hét.

Az óvoda téli zárásának ideje: dec. 20. és jan. 2. között

A nyári zárás ideje alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás.
A zárás ideje alatt a vezetőknek hetente egy alkalommal – évente megállapított rend szerint- ügyeletet kell tartani.

Az óvoda öt napos (hétfőtől péntekig tartó) munkarenddel üzemel.
A nyitvatartási idő a gyerekek számára:    reggel 7 órától 17,30 óráig.
Az első gyermek érkezésétől az utolsó távozásáig óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.
Az ügyelet reggel 7.00 órától 7.30 óráig, délután 17.00 órától 17.30 óráig tart.
A Kapuk zárásának részletes rendjét a Házirend tartalmazza.
A csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit kaput, aki a külső látogatókat az óvodavezetőhöz vagy helyetteséhez kíséri.

A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik.

Az óvoda nyitvatartási idején belül reggel  7.00 és délután 17.00 óra között az óvodavezetőnek vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben a helyettesítés rendje szerint történik a vezetői feladatok ellátása.

A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg a tanévnyitó értekezleten, amit a munkatervben rögzítenek

A csoportok heti- és napirendjét a csoportnaplókban rögzítik a pedagógusok, melyet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint- gyermeküket az óvodai tevékenység megzavarása nélkül behozhassák ill. hazavihessék.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy tanévben az 5 napot nem haladhatja meg. A nevelés nélküli munkanapról legalább 7 nappal a zárást megelőzően tájékoztatni kell a szülőket.

A gyermekek távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezések:

 • A gyerekek hiányzásának okát a szülőnek be kell jelentenie.
 • Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába.
 • A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet az óvodavezetővel kell egyeztetni.
 • Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
 • Tíz nap igazolatlan hiányzás után értesíteni kell a szülőt (max. 2x)
 • Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek ennél többet van igazolatlanul távol. Ez alól kivétel az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokra kötelezett gyermek. Ebben az esetben a szülő értesítését követően a lakóhely szerinti jegyzőt kell tájékoztatni az igazolatlan hiányzásról.
 • Tanköteles, egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető engedélyezheti.

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

Az étkezések térítési díjának befizetése 5 hetenként az óvodatitkárnál történik.

Pótbefizetésre az előre megjelölt időpontokban van lehetőség szintén az óvodatitkárnál.
A befizetések pontos dátumát fél évre előre jól látható helyen kihirdetjük.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.30 –ig

 • telefonon vagy
 • e-mailen: eltegyakovi@gmail.com és/vagy gyakovi@gmail.com vagy
 • személyesen az óvoda irodájában.
 •  
 • A lemondás a következő naptól érvényes és a következő havi befizetéskor írható jóvá.
  Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség

A teljes dokumentum Letöltése

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.