Házirend

HÁZIREND

…Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket.
Mindezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a Házirend betartása., mely a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyerekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg az óvoda nevelési programjának megfelelően, a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban.

Általános információk az óvodáról

Az óvoda neve: ELTE Gyakorló Óvoda

Címe: 1126 Budapest  Kiss János altábornagy utca 29.

Tel/Fax: +36-1-3564-046

Az óvoda fenntartója, felügyeleti szerve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest Egyetem tér 1-3.

Az óvoda vezetője: Krajcsovitsné Dőry Krisztina
Elérhetősége: +36-1-3564-046-os telefonszámon vagy személyesen naponta 7.30-13.30 között, vagy előre egyeztetett időpontban.

Az óvoda vezető-helyettese: Antalné Pál Katalin
Elérhetősége:
+36-1-3564-046-os telefonszámon vagy személyesen előre egyeztetett időpontban.


Az óvoda ügyintézője: 
 Jakab Izabella óvodatitkár

Elérhetősége: +36-1-3564-046-os telefonszámon vagy személyesen naponta 8.00-14.00 között.

Az óvoda nyitva tartása:

 • Nevelési év: Szeptember 1-től  augusztus  31-ig tart
 • Nyári zárás időpontja: Július közepétől 5  hét
 • Téli zárás Időpontja:   December 20-tól január 2-ig
 • Nevelés nélküli munkanapok:  Évente maximum  5 nap, melyről hirdetmény formájában 3 héttel korábban tájékoztatjuk a szülőket.
 • A zárások ideje alatt ügyeletet biztosítani nem tudunk.
 • Napi nyitva tartás:    7.00 – 17.30
  Ügyelet:          7.00 –   7.30
  17.00 – 17.30  a kijelölt csoportban.

Gyerekek az óvodában

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?

 • a felvételt követően a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum addig az évig, melyben dec-31-ig betölti 7. életévét
 • amikor már megbízhatóan ágy- , és szobatiszta.
 • amikor a gyermek egészséges.

Mikor szűnik meg az óvodai elhelyezés?

 • ha a gyermeket felvették iskolába, a nevelési év utolsó napján;
 • ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad;
 • ha a gyermeket más óvoda átvette;
 • ha fizetési hátralék miatt az óvodavezető szünteti meg a jogviszonyt;
 • ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál többet van igazolatlanul távol a foglalkozásoktól (1993.LXXIX.törvény).

A gyermekek óvodába érkezése és távozása:

Az érkezés reggel   7 – 9 óráig folyamatos. Az óvoda bejáratát 9 órától a gyerekek biztonsága érdekében bezárjuk.
A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodapedagógusnak kell átadni, aki ettől kezdve átveszi a gyermek felügyeletét.

A gyerekeket pihenés előtt  12:45 – 13:15 között , illetve pihenés után 15 órától lehet elvinni.  Kérjük, hogy a pihenés alatt a gyerekeket ne zavarják!

A gyermeket csak a gondviselő szülő, ill. 14 év feletti családtag viheti el az óvodából. Ha más személy viszi el,  a szülő írásos nyilatkozatot ad, melyben felelősséget vállal.  A megbízott személy köteles személyazonosságát igazolni.

A szülőknek a nyitvatartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatásuk esetén értesíteniük kell az óvodát.
Amennyiben a szülő nem gondoskodik gyermeke hazaviteléről, a szakszolgálat segítségét vesszük igénybe.

A gyerekek ruházata az óvodában:

 • Az óvodában használatos ruhák:
 • a csoportszobában viselt, ún.  „benti ruha” , cipő
 • udvari játszó ruha és cipő   – évszaknak megfelelő
 • pizsama
 • tornaruha, cipő (gumi talpú), zokni
 • tartalék fehérnemű, benti ruha

Kérjük, hogy a ruhák, cipők legyenek praktikusak (a gyerekek által is önállóan kezelhetők), kényelmesek és jellel ellátottak.

Az óvodába hozható tárgyak:

Minden olyan tárgy behozható, ami a gyermeket megnyugtatja, a családot idézi fel a gyermek számára, megkönnyíti az elválást szüleitől.

Az óvodai élethez nem szükséges tárgyak az óvodapedagógusokkal történt megbeszélés alapján és időtartamban hozhatók be.

A behozott és a gyerekek által viselt ékszerekért, ill. az általuk okozott balesetekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Kerékpár, szánkó, hajtányos járművek tárolására az épületen kívül  van lehetőség, az udvaron hagyott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

Balesetvédelmi szabályok:

 • Az épületben és az udvaron csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a gyerekek.
 • A játékeszközöket és az udvari játékokat csak óvodásaink használhatják szabályainknak megfelelően.
  Bejövetelkor ill. hazamenetelkor ezek betartásához kérjük minden szülő segítségét!
 • Az óvodapedagógus teendője baleset esetén:
  A sérült gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a többi gyermek
  felügyeletét meg kell szervezni.
  A baleset súlyosságától függően ( ill. lázgörcs, eszméletvesztés esetén )orvosi
  ellátásról kell gondoskodni.
  A sérülés elsődleges ellátása után a szülőt/gondviselőt telefonon értesíteni kell
  az eseményekről és az ellátás során alkalmazott kezelésről.
 • Az óvoda és az udvar területére kutyát behozni tilos.

Egészségvédelmi szabályok:

 • Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja, gyógyulás után csak orvosi igazolással (melyen szerepel a „közösségbe mehet” megjegyzés) jöhet ismét.
 • Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs, kiütések megjelenése esetén az óvodapedagógusok kötelessége értesíteni a tünetekről a szülőket/gondviselőt, hogy minél hamarabb vihessék orvoshoz. Ilyen esetekben  a gyermek szintén csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.
 • Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, cérnagiliszta stb.) esetén a szülőknek bejelentési kötelezettségük van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez.
 • Az óvodapedagógusoknak tilos gyógyszereket beadni a gyerekeknek a nap folyamán!.  Kivételt képeznek az allergia kezelésére  és -az óvodában történő megbetegedés esetén-  a magas láz ( 38,5 C feletti ) csillapítására szolgáló készítmények. Ilyenkor a gyógyszert névvel, pontos adagolási utasítással felcímkézett dobozban kell az óvónőknek átadni.
 • Látogatók, szülők csak váltó cipőben mehetnek be a gyermekcsoportok és az öltözők területére.
 • A konyhák területén csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak.
 • A gyerekek mosdóit, WC-it   csak óvodásaink   használhatják.
 • Az óvoda épületében és a játszó udvaron tilos a dohányzás.

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén megtartandó előírások:

Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, a bombariadó, valamint egyéb veszélyes helyzet, ill. a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény.

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt, aki a rendkívüli esemény jellegének megfelelően

 • haladéktalanul értesíti:
 • az érintett hatóságokat
 • a fenntartót
 • a szülőket
 • megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyerekek védelmét, biztonságát szolgálják. (pl. kiürítik  az óvodát a katasztrófavédelmi tervben megfogalmazottaknak megfelelően ).

Egyéb, a gyerekek és az intézmény biztonságát garantáló szabályok:

 • Az óvoda utcai kapuján lévő felső tolózárat a nap folyamán végig zárva kell tartani. Ennek betartása minden felnőtt számára kötelező.
 • Idegenek az óvodában csak a vezető vagy helyettese tudtával és engedélyével tartózkodhatnak:
 • az óvoda iránt érdeklődő szülők
 • az óvodában gyakorlati képzésen részt vevő látogatók
 • az óvodai dolgozóinak hozzátartozói
 • árusok, ügynökök
 • Reklám jellegű anyagok elhelyezése az óvoda hirdetőtábláján csak vezetői engedély alapján történhet.
 • Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében szükséges tájékoztatást adja meg.
 • Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és segítse ennek folyamatát, valamint  gyermeke közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását és betartását.
 • Tartsa be a Házirend szabályait.
 • Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.
  (A pedagógusok és a munkájukat segítő alkalmazottak a nevelői munka ill. a gyerekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak.)


A dokumentum Letöltése

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.