Felvételi információk

Jelentkezés rendje:
 
A szülő minden esetben a mellékelt „Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap” kitöltésével (írásban) kell, hogy jelezze szándékát a gyermek
óvodai felvételével kapcsolatban. A harmadik életévüket 2019. augusztus 31.
után betöltő gyermekek esetén a mellékelt “Hegyvidéki Óvodai Regisztrációs lap
kitöltésére lesz lehetőség. A regisztrálás nem kötelező, sem óvodai
felvételt, sem a későbbi felvételi eljárásban előnyt nem jelent. A kitöltésekor
feltüntetett adatok tájékoztatásul szolgálnak az Önkormányzat Oktatási és
Közművelődési Irodája számára.
A 2019. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2019/2020-as ne-
velési évre történik. A nevelési év első napja 2019. szeptember 2.
 
 

Beiratkozás időpontja: 2019. május 6-10.

H, Sze: 8-13 óra

K, Cs: 13-16:30 óra

P: 8-12 óra

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés
nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. A közneve-
lésről szóló 2011. évi CLX. törvény 8.§ értelmében a 2,5 éves gyermekek
csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál
idősebb, a kerületben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént. Az újonnan érkező gye-
rekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvodai nevelési évben 2020.
február végéig az üres férőhelyek figyelembevételével történik. Az évközi je-
lentkezés az Oktatási és Közművelődési Irodán történik, amint a gyermek be-
töltötte a 3. életévét.
Kerületünkben az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai fel-
tételek a következők:
2. Gyermek és szülője személyi azonosítója, valamint a gyermek és a szülő
lakcímkártyával igazolt XII. kerületi lakcíme, (lakóhelye vagy tartózko-
dási helye)
3. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
4. A szülő érvényes személyazonosító okmányának típusa, száma (sze-
mélyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú jogosítvány)
5. Gyermek TAJ kártyája
6. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum.
 
Az óvodában kitöltött jelentkezési lap nem jelenti egyben az óvodába történő
felvételt is. A gyermek óvodai elhelyezésekor – a várható túljelentkezések
miatt – nem tudunk biztosítékot vállalni arra, hogy minden esetben az Önök

által megjelölt intézménybe tudjuk majd elhelyezni gyermeküket.

A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője
dolgozik. Ez utóbbi jogosultság másodlagosságot jelent. Az erre vonatkozó jo-
gosultságot igazoló nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező.
Óvodai felvételt nyerhet a gyermek:
– körzetes óvodába
– szülő által választott óvodába
– szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású kerületi óvodába
A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről – Budapest Főjegyzője által
kijelölt időpontig – az adott intézmény vezetője döntést hoz.
Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a
kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülő-
vel, legkésőbb 2019. június 11-ig.
Kiemelten hangsúlyozzuk, hogy a jelentkezéskor garanciát
nem tudunk arra vállalni, hogy az Önök által megjelölt intézménybe
tudjuk elhelyezni a gyermeket.
 

Óvodások leszünk 2019-2020

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről 2019-2020

Tájékoztató a 2019. évi óvodai felvétel eljárásrendjéről

Nyilatkozat a személyes jelentkezés igényéről

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.