Az óvoda

 

 

Fenntartó: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Cím:
1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29.
Tel:
+36 1 3564-046
E-mail:
 eltegyakovi17@gmail.com, eltegyakovi15@gmail.com

Óvodavezető: Krajcsovitsné Dőry Krisztina

 

Csoportok száma, szervezése: 4 vegyes összetételű
Átlagos csoport létszám: 23-25fő
Férőhelyek száma: 100fő

Pedagógiai programunk:

Nevelőmunkánkat a Nevelőtestület által készített, a szülők által véleményezett és a fenntartónk által jóváhagyott programunk alapján folytatjuk.
Az óvodát nevelő intézménynek tekintjük, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére valónak tartjuk.

Nevelésfilozófiánk alapja a humanizmus, elveink ebből következően:

  • A gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítésével adottságaik és képességeik fejlesztése.
  • Az gyerekek megismerése és megértése, elfogadása, szeretete, nem pedig viselkedésük és tulajdonságaik előrejelzése, kritikája.
  • Életszerű és élményszerű körülmények és feltételek között spontán és pedagógusok által tudatosan irányítottan megszerzett tapasztalatok feldolgozásával és továbbfejlesztésével a gyermeki kíváncsiságból kiindulva és azt fenntartva a különböző szükségletek kielégítése.

Fő feladatunknak tekintjük a 3 – 7 éves gyerekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének és családi hátterének, neveltetésének szem előtt tartásával az egészséges és harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges szociális érettség, kompetenciák alakítását, a tanulási képességeket meghatározó megismerési funkciók fejlesztését.

Valljuk, hogy óvodai nevelés csak szeretetteljes, meleg légkörben lehetséges, s csak ez a körülölelő védettség adhatja meg a gyermekek  számára  azt  az érzelmi biztonságot,  mely kiegyensúlyozott fejlődésük   záloga.

Jót és jól játszani – ez a gyermek dolga az óvodában!

A játék a gyermek fejlődésében alapvető fontosságú, semmi mással nem helyettesíthető életforma.  A játék során ismerkedik a világgal, tárgyakkal és azok tulajdonságaival, fejlődik mozgása, értelmi képességei, érzelemvilága, növekszik önállósága, magabiztossága, kitartása,  alakulnak társas kapcsolatai ……fejlődik egész személyisége. Mindebből következően alapelvünk, hogy minél több időt, alkalmat, eszközt, többfajta lehetőséget biztosítsunk az elmélyült játékra, a közös élményekre, a játékban játékosan megszervezett tapasztalatszerzési lehetőségekre, s ezáltal a spontán tanulás feltételeinek megteremtésére.
Fontosnak tartjuk a közösségi élet tudatos alakítását, ezért minden csoport a szülők bevonásával kialakította a saját közösségi hagyományait (kirándulások, színházlátogatások, farsangi mulatság, Karácsony, Húsvét, Mikulás, évzáró ünnepségek, nyílt napok stb.).

Tárgyi feltételek:

A Gyakorló Óvoda 1975 óta működik a kerületben az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóintézményeként.  2006 novemberében költöztünk át a Csörsz utcából ebbe a teljesen felújított, gyakorlóintézményi céloknak is megfelelően átalakított épületbe, melyet idén nyáron energetikailag is korszerűsítettek.

Az emeleten és a földszinten 2-2 tágas, világos csoportszoba, az alagsorban pedig két tornaterem található, melyek optimálisan biztosítják  a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges  kulturált, esztétikus, biztonságos  környezetet. A helyiségek berendezése, felszereltsége színvonalas, tálalókonyháink a HACCP előírásoknak megfelelőek.  A gyermekcsoportok korszerű játékeszközökkel, taneszközökkel gazdagon ellátottak.
Játszóudvarunk szintén teljesen felújított, az Európai Uniós előírásoknak megfelelően kialakított, mely bármely évszakban biztosítja a gyerekek számára szükséges mozgásteret. Árnyas fák, újonnan telepített növények, vidám játékeszközök teszik még barátságosabbá a naponta használt kertet.
Rövid távú terveink között szerepel egy sportudvar kialakítása is.

Személyi feltételek:

Nevelőtestületünk 9 felsőfokú végzettségű óvodapedagógusból áll, akik többsége egyéb pedagógiai végzettséggel, szakvizsgával is rendelkezik (fejlesztő pedagógus, környezeti nevelő, pedagógia tanár stb.).

Munkájukat és a gyerekeket 5 dajka segíti.

A beszédfejlődésben segítséget igénylő 5-6 évesekkel  logopédus szakember foglalkozik heti 2 alkalommal.

Specialitásunk,  hogy a csoportok óvónői  mellett az  év  nagy részében főiskolai hallgatók is állandó vendégek nálunk,  akik a főiskolai oktatók felügyelete alatt  az elméletben megtanultak gyakorlati megvalósítását   óvodásaink  között  próbálják ki.

Mit is jelent ez a gyerekek számára?
Tapasztalataink szerint  a gyerekek mindebből annyit érzékelnek, hogy eggyel több felnőtt játszópartnerük / segítőjük van a nap jelentős részében.
Természetesen  a gyerekek  saját óvónénijükhöz  kötődnek a leginkább, de hamar megszokják a vendégeket is, akik fiatalos lelkesedéssel,  nagy szeretettel, játékosan igyekszenek elsajátítani a szakma fortélyait  óvodapedagógusaink  és az egyetemi oktatók segítségével.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.