Nevelési program

Dorothy L. Note: Egy élet a kezedben

( részlet )

Ha a gyermek együtt él a buzdítással,
megtanulja a türelmet.
Ha a gyermek együtt él a dicsérettel,
megtanulja mások megbecsülését.
Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással,
megtanulja szeretni magát.
Ha a gyermek együtt él az elfogadással,
megtanul szeretetre lelni a világban.
Ha a gyermek együtt él az elismeréssel,
megtanulja, hogy céljai legyenek.
Ha a gyermek együtt él az önzetlenséggel,
megtanulja a nagylelkűséget.
Ha a gyermek együtt él az őszinteséggel, méltányossággal,
megtanulja az igazságot és jogszerűséget.
Ha a gyermek együtt él a biztonsággal,
megtanul hinni magában és környezetében.
Ha a gyermek együtt él a barátságossággal,
megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni.
Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel,
megtanulja, hogyan találjon lelki békét.

Helyi nevelési programunk mottójául azért választottuk D. L. Nolte sorait, mert valljuk, hogy a mai gyerekek számára az aktív, örömteli óvodás évek azok, amire felnőtt életüket alapozhatják, és ehhez nekünk minden feltételt és segítséget meg kell adnunk, méghozzá az idézetben megfogalmazott elveknek megfelelően.

Programunk felfogás-  és szemléletmódja az óvodai nevelésről szóló  Alapprogramban és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiben megfogalmazott elveket  követi. Átírásakor az alapelveket, célkitűzéseket, feladatokat a hagyományos óvodai programra építettük, melyek kiegészülnek a sérült gyermekek speciális megsegítésével.
Valljuk, hogy „ A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel  részben vagy egészben együtt történő inkluzív nevelése ….”  mely többet jelent, mint részvétet és védettséget.

Elkészítésekor  figyelembe vettük:
–    az óvodák működését meghatározó hatályos törvényi szabályozókat,
–    előző Pedagógiai Programunkat,
–    az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának gyakorlati képzési tervét.

Az óvodás korosztály elsődleges érdekeinek szem előtt tartása mellett törekedtünk a hallgatók képzésének érvényre juttatására is, s e két nevelési feladat megvalósítása során  a  helyes  egyensúly megtalálására.

Óvodánk a köznevelési  rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.

 

A gyermekek  harmadik életévétől az iskolába lépésig    a családi nevelés  kiegészítésére,  a teljes gyermeki személyiség fejlődésének segítésére vállalkozunk.

Az óvoda 3  legfontosabb funkciójának tekintjük az :

  • óvó-védő-,
  • szociális-,
  • nevelő-személyiségfejlesztő funkciót.

Véleményünk szerint az óvodában  eltöltött 3-4 év, vagyis az   óvodai élet teljes egésze közvetetten segíti , előkészíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését,  azaz,  az iskolai élethez  szükséges kompetenciák    kialakulását.

Nevelőmunkánk során folyamatosan  gondoskodnunk kell- az Alapprogramnak megfelelően:

  • „valamennyi óvodásunk alapvető szükségleteinek kielégítéséről,
  • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,
  • a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor- specifikus alakításáról;
  • a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységről, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra; és az ezen  tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítéséről;
  • a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.”

A teljes dokumentum Letöltése

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.